Comisii  de lucru

 Comisii cu caracter permanent

 1. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei
 2. Consiliul pentru curriculum
  • Subcomisia de elaborare a orarului
  • Echipa privind prevenirea şi monitorizarea absenţelor
  • Echipa de selecţionare a arhivei
  • Responsabil cu evidenţa şi gestionarea fondului de carte al Colegiului
 3. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar  şi promovarea interculturalităţii
 4. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă
  1. Echipa pentru asigurarea serviciilor medicale de urgenţă
 5. Comisia de control managerial intern
 6. Responsabilul cu dezvoltarea profesională și evoluția în carieră

    Comisii cu caracter temporar

 1. Comisia de monitorizare şi evaluare a Planului de acţiune al şcolii
  • Echipa de lucru pentru elaborarea şi revizuirea Planului de acţiune al şcolii
 2. Comisia de notare ritmică şi verificare a cataloagelor
 3. Comisia de orientare şcolară-profesională şi de promovare a Colegiului
 4. Comisia pentru acţiunile sociale – de voluntariat
 5. Comisia pentru educaţie incluzivă
 6. Comisia pentru proiecte interne si internaţionale
 7. Comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material/financiar pentru elevi
 8. Comisia de salarizare
 9. Colectivul de lucru pentru elaborarea/reactualizarea Regulamentului de ordine interioară şi a Regulamentului Intern al Colegiului Particular “Vasile Goldiş” Arad

Responsabil cu gestionarea SIIIR
Responsabil cost standard
Responsabili cu evidenţa şi funcţionarea calculatoarelor din cadrul Colegiului

   Comisii cu caracter ocazional

 1. Comisia de etică
 2. Comisia de disciplină pentru elevi
 3. Comisia de inventariere a patrimoniului
 4. Comisia de casare
 5. Comisia de organizare şi desfăşurare a examenelor de corigenţe, amânări şi diferenţe