Comisii  de lucru

COMISII   DE   LUCRU

2022-2023

Comisii cu caracter permanent

 • Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei
 • Comisia pentru curriculum
  • Echipa de elaborare a orarelor
  • Echipa de prevenire şi monitorizare a absenţelor
  • Echipa de selecţionare a arhivei
  • Echipa de evidenţă şi gestionare a fondului de carte al Colegiului
 • Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în  mediul şcolar  şi promovarea interculturalităţii
 • Grupul de acțiune “Antibullying”
 • Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă
 • Echipa pentru asigurarea serviciilor medicale de urgenţă
 • Comisia de control managerial intern
 • Comisia pentru mentorat didactic și formare în carieră

 

Comisii cu caracter temporar

 • Comisia de monitorizare şi evaluare a Planului de acţiune al şcolii
 • Echipa de lucru pentru elaborarea şi revizuirea Planului de acţiune al şcolii
 • Comisia de notare ritmică şi verificare a cataloagelor
 • Comisia pentru consiliere și orientare socio-profesională
 • Comisia pentru imagine și site-ul școlii
 • Comisia pentru educaţie incluzivă
 • Comisia cu gestionarea SIIIR
 • Comisia de inventariere a patrimoniului
 • Comisia de organizare si desfăşurare a examenelor de corigenţe, amânări si diferente

 

Comisii cu caracter ocazional

 • Comisia pentru proiecte interne si internaţionale
 • Comisia pentru acţiunile sociale – de voluntariat
 • Comisia de acordare a burselor V.G. şi a altor forme de sprijin material sau financiar pentru elevi
 • Colectivul de lucru pentru elaborarea/reactualizarea Regulamentului de ordine interioară şi a Regulamentului Intern al Colegiului Particular “Vasile Goldiş” Arad
 • Comisia de etică și cercetare disciplinară
 • Comisia de mobilitate
 • Comisia de casare
 • Comisia de echivalare a studiilor efectuate de elevi in străinătate

 

Responsabil care coordonează activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul unității.

Responsabili cu practica

 

Persoanele care lucrează și răspund de prelucrarea datelor cu caracter personal vizând personalul școlii și elevii

Responsabil de mediu