Informaţii privind admiterea în învăţământul profesional de 3 ani

Proba suplimentară de admitere se susţine în situaţiile în care numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul de locuri oferite de unitatea de învăţământ.
Inscrierea se face conform Graficului de admitere in şcoala profesională de 3 ani.
După afişarea elevilor înscrişi, candidaţii care doresc să participe la admiterea în învăţământul liceal ridică fişele de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 ani de la secretariatele unităţilor de învăţământ la care au fost declaraţi înscrişi/admişi, pe baza unei cereri.
Opţiunea de participare la admiterea în învăţământul liceal şi renunţarea la locul ocupat în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se vor completa şi semna în fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, de către candidaţi şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor minori.

Opţiunea de a participa la admiterea în învăţământul liceal atrage după sine renunţarea pentru etapa respectivă a admiterii la locul ocupat în urma admiterii la învăţământul profesional cu durata de 3 ani.

Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:
a) fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
b) certificatul de naştere, în copie;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea naţională;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a -a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) -copie şi original;
e) fişa medicală

Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
AVANTAJELE înscrierii la școala profesională sunt:
1. Elevii înscrişi la școala profesională beneficiază de susţinere financiară prin programul naţional de protecţie socială ”Bursă profesională” în valoare de 200 lei.
2. Ore de pregătire practică desfăşurate la sediul agenţilor economici parteneri.
3. Examen de certificare recunoscut la nivel european.
4. La finalul celor 3 ani de învăţământ profesional elevii îşi pot continua studiile la liceu seral, în cadrul Colegiului Particular „Vasile Goldiş” Arad